Ydelse Psykologisk helhedsvurdering (tilknytningsundersøgelse)
Lovgrundlag SL. § 68a / § 52 stk.3 nr. 9.
Udbyder Birkelund
Formål Formålet er at afdække forældres tilknytningsmønstre til deres barn/børn, gennem observationer af deres samspil.
”Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der efter § 52, stk. 3, nr. 7, har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, fortsat skal være anbragt uden for hjemmet i en videreført anbringelse, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det på kortere og længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at forblive på anbringelsesstedet.” (SL. § 68a)
Anbefalet varighed/periode Afhænger af den enkelte sag og de relationer der skal undersøges, men som minimum forventes en periode på 2 måneder.
Anbefalet omfang/timetal Afhænger af den enkelte sag og de relationer der skal undersøges, men som minimum forventes et tidsforbrug på 35-40 timer.
Målgruppe Såfremt det handler om at et barn søges hjemgivet til sine biologiske forældre, kan der laves en undersøgelse af forældrene og deres tilknytningsevne- og mønster, evt. gennem en forældrekompetence-undersøgelse. Hvis denne viser, at forældrene er i stand til at varetage deres barns udvikling, vil der i en periode kunne arbejdes med dobbeltknytning, så forældrene bliver på sigt bliver barnets primære omsorgspersoner fremfor sekundære.
Indhold Der vil være et dobbeltsigte, når der skal laves en tilknytningsundersøgelse. Først skal tilknytningsmønstret undersøges gennem psykologiske projektive tests, hvor barnet og omsorgspersonen bliver undersøgt. Derefter skal kvaliteten af samspillet mellem barn og primær omsorgsperson observeres, bl.a. for at se tilknytningens karakter og hvordan den udspiller sig. Der vil være observationer over flere gange i længere tidsintervaller.

I undersøgelsen kan barnets primære omsorgsperson blive interviewet ud fra en mentalisseringsguide, for at vurdere i hvilken grad, han/hun er i stand til at forstå barnet og dennes intentioner og handle efter dette.

Metoden er valgt for at sikre, at samspilskvaliteten mellem barn og omsorgsperson bliver verificeret gennem observationen af den psykodynamik der foregår i denne. Der vil altid være mere end én faglighed repræsenteret ved observationen.
Vidensgrundlag Vi benytter os af PC-ERA (Parent Child –Early Relationel Assesment), idet det er et veldokumenteret måleinstrument i vurderingen af samspilskvaliteten mellem barn og omsorgsperson.

Derudover har vi mange års erfaring i at vurdere forældreevnen, primær som sekundær.

Tilknytningsundersøgelsen vil som nævnt blive varetaget af forskellige fagområder, primært af vores psykolog, som er specialist i Klinisk børnepsykologi, i tæt samarbejde med en socialpædagog der tillige er uddannet familieterapeut/behandler.
Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.